The Chinese temple Hian Thian Siang Tee / De Chinese tempel Hian Thian Siang Tee / Kuil Klenteng Cina Hian Thian Siang Tee (2001)


The Chinese temple Hian Thian Siang Tee (2001) (Jl. Grajen Karanglo 203)De Chinese tempel Hian Thian Siang Tee (2001) (Jl. Grajen Karanglo 203)Kuil Klenteng Cina Hian Thian Siang Tee (2001) (Jl. Grajen Karanglo 203)


The Chinese temple Hian Thian Siang Tee / De Chinese tempel Hian Thian Siang Tee / Kuil Klenteng Cina Hian Thian Siang Tee (2001) (Semarang)