Stenenhuis te Semarang (+/- 1920)

Chinese stone house in Semarang (+/- 1920)Chiness stenenhuis te Semarang (+/- 1920)

Chinese stone house in Semarang / chinees stenenhuis te Semarang (+/- 1920)