Menu
Inhoud boek

Sluiten Inleiding

Sluiten Gong fabricatie

Sluiten Gong gieten

Sluiten Gong smeden

Sluiten Gong Stemmen

Sluiten Gong afwerken

Sluiten Financieel Economisch

Sluiten Buiten bezittingen

Sluiten Javaansche termen

Sluiten Foto's (Platen)

Inleiding - Een woord vooraf
Prof. F. VON LUSCHAN te Berlijn, van de nieuwere beoefenaren der Ethnographie zeker een der meest bevoegden, heeft eens als zijne meening te kennen gegeven dat de vooruitgang van de Ethnologische wetenschap op de meest gewenschte wijze zou kunnen worden bevorderd door eene monographische behandeling van enkele beperkte onderwerpen uit het groote gebied van het psychische en physische bezit van den mensch.
Voor zoover het de Ethnographie van IndonesiŽ betreft bezitten wij reeds thans eene monographie over de bewerking van boomschors als k1eedingstofen de, heden nog onvoltooide, buitengewoon gewichtige over de batikkunst. Eene derde uit de pen van een der beste kenners van de inheemsche nijverheid op Java, J.E.JASPER, over de kopergietkunst zal binnenkort volgen en thans verschijnt tot onze groote blijdschap als 4e deze, tot onderwerp hebbende het maken van gongs te Semarang op Java, als vrucht van grondige studiŽn ter plaatse zelf.
Wij hebben ons derhalve verplicht geacht, toen de eene der schrijvers, de Heer E. JACOBSON ons vroeg hem voor de publicatie en redactie van het manuscript met raad en daad ter zijde te staan, daaraan gevolg te moeten geven. De uitgever, die zich voor de publicatie belangrijke kosten getroostte, verzocht ons, omdat hier eene verzameling wordt behandeld die aan de, aan onze zorgen toevertrouwde inrichting geschonken werd, het werk onder de bescherming van het Museum te mogen stellen door toevoeging aan den titel van de woorden ĄPublicatie uit 's Rijks Ethnographisch Museum", meenden wij in het belang der zaak in gunstigen zin te moeten antwoorden.
Met groote erkentelijkheid maken wij hier nog melding van den, ook dezen keer aan ons pogen ten deel gevallen steun van Z. E. den Minister van BinnenlandscheZaken.

Wij achten den arbeid, zooals die hier het licht ziet, eene belangrijke vermeerdering onzer kennis der Inlandsche Nijverheid op Java, die niet slechts ons het gong-makers-bedrijf te Semarang in een beider licht doet zien, maar die ook voor de eerste maal eene, tot in de kleinste onderdeelen nauwkeurige beschrijving ervan bevat. Daarbij worden tal van nieuwe feiten met betrekking tot de metaalbewerking toegelicht. Wij hopen dan ook, dat het nauwkeurig onderzoek der Heeren JACOBSON & VAN HASSELT bij onze vakgenooten die waardeering zal vinden, die het verdient.

Aan onzen raad gevolg gevende, heeft de uitgever het werk tegelijkertijd in het Hollandsch en in het Duitsch doen verschijnen, ten einde daaraan een grooter getal lezers ook in leekenkringen te verzekeren; de Duitsche vertaling heeft de Heer J. C. E. SCHMELTZ bewerkt.
Wij zelf hebben onze deelneming aan den arbeid beperkt tot de verandering van enkele zinnen, die naar onze meening oorspronkelijk niet duidelijk genoeg waren gesteld en, tot de toevoeging van eenige noten, betreffende het gieten met verloren vorm, het gebruik van gongs in de buitenbezittingen (bijv. Ambon en Borneo), de samenstelling van het naam- en zaakregister en het nazien der proefvellen.


LEIDEN, 31 Mei 1907.
Dr. J. D. E. SCHMELTZ.

Creatie datum : 12/02/2008 @ 23:29
Laatste wijziging : 25/02/2010 @ 02:01
Categorie : Inleiding
Pagina gelezen 7050 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Recensies op dit boek


Er heeft nog niemand gereageerd.


Zoeken
Bezoekers 25-02-2010

 124329 Bezoekers

 3 Bezoekers online

Belangrijke Links
Copyright
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de Webmaster en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.
Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "Semarang Photo Archives" is.
Mocht blijken dat foto(s) zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

^ Boven ^