Menu
Inhoud boek

Sluiten Inleiding

Sluiten Gong fabricatie

Sluiten Gong gieten

Sluiten Gong smeden

Sluiten Gong Stemmen

Sluiten Gong afwerken

Sluiten Financieel Economisch

Sluiten Buiten bezittingen

Sluiten Javaansche termen

Sluiten Foto's (Platen)

Buiten bezittingen - Deel-2
Eenige interessante mededeelingen omtrent de in Sěrawak gangbare „gong's" vinden wij opgeteekend in een opstel van R. SHELFORD ***). Daarin wordt o. a. de eigenaardige wijze vermeld waarop men aan de in Koetjing gegoten „gong's" het voorkomen der gehamerde Javaansche „gong's" tracht te geven, n.1. door deze te voorzien van op hamerslagen gelijkende oneffenheden, die reeds op 't was-model worden aangebracht.

De in datzelfde opstel vermelde naam „kromong" is bij de gong-makers te Semarang geheel onbekend, ook had men in vroeger dagen er nooit van gehoord.
De in Sěrawak en Brunei gegoten „tjanang" zijn dikwijls zeer fraai geornamenteerd (z. g. „tjanang naga"); de gehamerde Javaansche „tjanang" daarentegen zijn uit den aard der zaak nooit geornamenteerd.
De tusschenhandel naar Singapore en de Buitenbezittingen berust geheel in handen van Chineezen en Arabieren, met uitzondering van enkele afnemers te Boeleleng [B a 1 i] waarmede de gong-makers te Semarang in direkte verbinding staan.
Eenige malen in 't jaar komen Boeginee-sche prauw-voerders van Makassar en Boeton te Semarang, om hunne, uit verfhout, nipa-bladeren, matten etc. bestaande lading bij de Chineesche handelaren tegen andere artikelen te ruilen, bij welke gelegenheid zij dan tevens ook geregeld „gong's" koopen.') Zie Prof. Dr. A. W. NIEUWENHUIS: Kunstper1en und ihre kulturelle Bedeutung. (I. A. f. E. XVI [1904] blz. 136 e. v. & plaat.
**) Zie o. a. G. A. WILKEN: „Het Animisme" enz. blz. 131.
*") „An illustrated Catalogue of the Ethnographical collection of the Sěrawak Museum" (Journal Straits Branch Royal Asiatio Society N°. 40. 1904, pag. 46 en 49).    I
f) Zie de afbeelding van een „gong bernaga" van de Tebidah-Dayaks in het landschap Sintang, West-Borneo, waarvan het bovenvlak met twee  draken en krullen en reliěf is versierd, bij A. B. MEYER:  Alterthümer aus dem Ostind. Archipel, bldz. 7 & Taf. 11 Fig. 3 & 4, en vergel.  J. D. E. SCHMELTZ: Bronzepauken im Ind. Archipel. Suppl. op deel IX [1896] Int. Archiv für Ethnogr. bldz. 41 & Taf. IV, alsmede van denzelfden    | schrijver: Ethnogr. Musea in Midden Europa [1896] bldz. 70 met plaat. (Expl. uit 's Rijks Ethnogr. Museum. Inv. N°. 893/107).
In het algemeen is de handel in „gong's" zeer achteruitgegaan vergeleken met vroegere jaren *). — De oorzaak van dezen achteruitgang is niet met juistheid bekend; voor een zeker deel is die waarschijnlijk te wijten aan de konkurrentie der gegoten „gong's' die in sommige streken van den Archipel tegenwoordig door de inboorlingen zelf vervaardigd worden, zooals uit het boven aan¬gehaalde opstel van R. SHELFORD voor Sěrawak blijkt. —
Juiste gegevens omtrent den afzet op Java en den uitvoer naar andere plaatsen waren niet te verkrijgen; de opgaven der gongmakers zelf verschilden zoo aanmerkelijk met die der Chineesche en Arabische handelaren, dat daaruit duidelijk bleek, dat die opgaven met opzet minder juist gedaan werden.


Creatie datum : 25/02/2010 @ 14:51
Laatste wijziging : 25/02/2010 @ 23:26
Categorie : Buiten bezittingen
Pagina gelezen 5236 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Recensies op dit boek


Er heeft nog niemand gereageerd.


Zoeken
Bezoekers 25-02-2010

 124333 Bezoekers

 1 Bezoeker online

Belangrijke Links
Copyright
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de Webmaster en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.
Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "Semarang Photo Archives" is.
Mocht blijken dat foto(s) zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

^ Boven ^