Boarding-house 'De Grave', a look inside / Pension 'De Grave', een blik binnen. - Semarang  (1915)

Boarding-house 'De Grave', a look inside (1915)
Postcard, sell by Internet EUR 4,99 - 2004Pension 'De Grave' een blik binnen. (1915)
Briefkaart, verkocht op Internet EUR 4,99 - 2004