Sint-Jozefs Church, on the kloosterstraat, now the Jl. Ronggowarsito (2002).De Sint-Jozefs Kerk, in de kloosterstraat, nu de Jl. Ronggowarsito (2002)