Semarang, seen from the 'Uitkijk' / Semarang, gezien vanaf de 'Uitkijk' / Semarang, dilihat dari 'Uitkjk' (+/- 1895)

Semarang, seen from the "Uitkijk" (+/- 1895)
Semarang, gezien vanaf de "Uitkijk" (+/- 1895)
Semarang, dilihat dari "Uitkjk" (+/- 1895)