Backside of houses on the river 'Semarang' on the Gang Waroeng / Achterzijde der huizen aan de kali 'Semarang' aan Gang Waroeng / Bagian belakang rumah-rumah di tepi Sungai 'Semarang' di Gang Warung (+/- 1930)

Backside of houses on the river "Semarang" at the Gang Waroeng (+/- 1930)
Achterzijde der huizen aan de kali Semarang aan Gang Waroeng (+/- 1930)
Bagian belakang rumah-rumah di tepi Sungai "Semarang" di Gang Warung (+/- 1930)