<a href="http://www.semarang.nl/vervoer/13.html">The original drawing of the N.I.S. building</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/x.html"></a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/1.html">Locomotief op het hoofd station</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/b13.html">Locomotief van de Staats Spoorwegen (1).</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/b50.html">Locomotief van de Staats Spoorwegen (2). </a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/paradec28.html">Locomotief van de Staats Spoorwegen (3). </a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/paradec53.html">Locomotief van de Staats Spoorwegen (4). </a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/paradec50.html">Locomotief van de Staats Spoorwegen (5). </a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/d14.html">Locomotief van de Staats Spoorwegen (6).</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/161.html">Locomotief van de Staats Spoorwegen, lijn Semarang-Vorstenlanden (7).</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/171.html">"Bodjong-Expres" Stads Tram, route Jomblang naar Bulu (1)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/171-a.html">"Bodjong-Expres" Stads Tram, op Jl Djomblang (2)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/12.html">De eerste vliegshow in Semarang </a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/5.html">Aanleg van de startbanen, vliegveld Kalibanteng</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/20.html">Enveloppe 1e vlucht per DC 3 Semarang naar Nederland 16-6-1937</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/16.html">Rijwiel fabriek 'Insulinde' </a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/124.html">Kantoor van de N.I.S. (1909)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/straten/64.html">Kantoor van de N.I.S. (1912)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/6.html">Kantoor van de N.I.S. (1920)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/7.html">Kantoor van de N.I.S. (1930)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/125.html">Kantoor van de N.I.S. met de Bodjongweg, nu genaamd Jalan Pemuda (1930)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/10.html">Kantoor van de N.I.S. (1972)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/220.html">Binnen in het N.I.S. gebouw (2001) (4a)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/220-a.html">Binnen in het N.I.S. gebouw (2001) (4b)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/220-b.html">Binnen in het N.I.S. gebouw (2001) (4c)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/220-c.html">Binnen in het N.I.S. gebouw (2002) (4d)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/220-d.html">Binnen in het N.I.S. gebouw (2002) (4e)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/station2.html">Station Tawang (1920)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/23.html">Station Tawang (1930)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/3.html">Station Tawang (1950)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/9.html">Station Tawang (1972)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/65.html">Station Tawang / binnen het station (2000)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/station1.html">Station Poncol</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/2.html">Station Djomblang</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/11.html">Station Jurnatan</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/24.html">Station Klatten (1867)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/15.html">Station Tampak Sari (1)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/15-a.html">Station Tampak Sari (2)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/142.html">Spoorbrug op de lijn Semarang-Vorstenlanden (1) </a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/143.html">Spoorbrug op de lijn Semarang-Vorstenlanden (2)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/105.html">Herstel werkzaamheden aan een spoorbrug, van de lijn Semarang-Solo (1)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/106.html">Herstel werkzaamheden aan een spoorbrug, van de lijn Semarang-Solo (2)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/168.html">Aanleg van een spoorbrug over de Toentangrivier</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/169.html">Aanleg van de spoorlijn van Semarang naar Solo (1)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/170.html">Aanleg van de spoorlijn van Semarang naar Solo (2)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/17.html">Kantoor van de Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/162.html">De lijn van de Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij (1931) (1)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/171-b.html">"Bodjong-Express", City Tram (SJS), route Jomblang to Bulu (1930) (2)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/165.html">De lijn van de Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij (1930) (3)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/163.html">Station Pati van de Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij (1)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/164.html">Station Pati van de Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij (2)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/19.html">Locomotieven remise van de Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij (1900)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/timetables.html">Tijd schema's N.I.S. (Nederlandsch-Indische Spoorweg) 1867 + 1872</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/18.html">De motor club van Semarang op &eacute;&eacute;n van haar toer tochten</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/25.html">Indische vervoerwagen 1905</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/history-railways.html">Historie van de Spoorwegen NIS (EN)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/aandeel.html">Aandeel van 1000 gulden der NIS</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/aandeel2.html">Aandeel van 1000 gulden van de Semarang Joana Stoomtram Maatschappij</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/aandeel3.html">Aandeel van 1000 gulden van de Semarang Chiribon Stoomtram Maatschappij</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/100.html">Briefkaart (1)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/101.html">Briefkaart (2)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/102.html">Particulier bedrukte enveloppe (3)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/104.html">Geillustreerde kwitantie van een Chinese toko</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/vervoer/4.html">Aanplakbiljet van de Norddeutscher-Lloyd (1910)</a><br>