Military dispensary / Militaire apotheek (+/- 1890)

Military dispensary (+/- 1890)Militaire apotheek (+/- 1890)