Karangtoerieweg now called the Jl. Letjen. Haryono MT /  Karangtoerieweg nu genaamd de Jl. Letjen. Haryono MT / Karangtoerieweg sekarang Jl. Letjen. Haryono MT (+/-1910)

Karangtoerieweg now called the Jl. Letjen. Haryono MT (+/- 1910)


Karangtoerieweg nu genaamd de Jl. Letjen. Haryono MT (+/- 1910)


Karangtoerieweg sekarang Jl. Letjen. Haryono MT (+/- 1910)