<== Vragen

226 / 227 / 228


DJATINGALEH (SEMARANG).


1.Per S. S. en N. I. S. en daarna van Semarang per autobus of taxi.
Bij aankomst uit Nederland debarkeert men te Semarang, instede van te Tdj. Priok.
2.5e Bataljon Infanterie (te Djatingaleh), 5e Mitrailleurcompagnie te Semarang, 3 Onderluitenants, 11 Adjudanten O.O., 11 Sergeant-majoors, 27 Europ. Sergeanten.
3.
  1. Voldoende woningen 5b en 7e kl., bij aankomst in het garnizoen krijgt men meestal dadelijk een woning aangewezen. Van 6e kl. woningen bestaat er een tekort.
  2. Neen.
  3. Neen. Te Djatingaleh is geen hotel. Echter is er een passanggrahan ter beschikking van aankomende en vertrekkende onderofficieren, waarvoor de voorgeschreven kortingen plaats hebben voor huishuur, water, licht en gebruik meubilair. In de voeding moet zelf worden voorzien.
4.Te Djatingaleh is geen meubilair verkrijgbaar. Venduties zeer zeldzaam en slecht.
Te Semarang alles verkrijgbaar op dit gebied en niet te duur, doch transportkosten zeer hoog.
Het medebrengen van meubilair is zeer aan te bevelen, ook al omdat men weinig gelegenheid heeft te Semarang de venduties bij te wonen.
5.Electrische verlichting van Gouv. wege voor woningen 6e en 7e klasse. Inhouding hieryoor f 4.50 per maand. In enkele woningen ook gasleiding voor koken.
Te Djatingaleh niet, wel te Semarang.
6.Bedienden gemakkelijk verkrijgbaar tegen f 6.- a f 12.- p. maand.
7.Ter plaatse is een hulp-passer waar de dagelijksche behoeften aan levensmiddelen verkrijgbaar zijn.
Overigens komen er verschillende leveranciers aan de deur.
8.Openbare lagere school, Mulo en H. B. S. te Semarang.
Vervoer der kinderen naar Semarang per Militaire Autobus, waarvoor verschuldigd f 7.50 per maand en per gezin.
Europeesche lagere school te Djatingaleh.
9.Ter plaatse tweemaal per maand bioscoop in de Militaire Societeit, overigens niets.
Te Semarang alle vermakelijkheden. Afstand echter ongeveer 10 K.M.
10.'S Morgens en 's avonds vrij koel, overdag warm.
11.Dagelijksche Militaire Autobusdienst. Particuliere autobusdienst en taxis.
12.Zeer heuvelachtig en droog.
13.Drie maal per dag een bestelling.
14.Een Officier van Gezondheid en Militaire ziekeninrichting 5e klasse. Evacuatie naar Magelang.
15.Gemeente waterleiding. 6e en 7e klasse woningen f 1.50 per maand vast recht voor 15 M3.
16.Zeer hooge vervoerskosten naar Semarang en terug, ingeval men een of ander noodig heeft.
17.Alle te Semarang.
18.Uitrukkende zeer zware diensten in verband met het zware terrein.
19.Tijdig aan het Afdeelingsbestuur van O.A.B. zijn aankomst berichten.
20.----


<== Vragen