Train station Tambak Sari. (+/- 1914)
(Photo: Thies)Trein station Tambak Sari. (+/- 1914)
(Foto: Thies)