"Bodjong-Express" City Tram (Semarang-Joana Steam-Tram Company), route Jomblang to Bulu (+/- 1930)"Bodjong-Expres" Stads Tram (Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij), route Jomblang naar Bulu (+/-1930)"Bodjong-Expres" trem kota dengan rute Jomblang - Bulu (+/- 1930)