De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 10 DEC. 1900
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 10 DEC. 1900

Melaatschheid in het Leger.

Men meldt het Bt. N.-bld., dat de verschillende dirigeerende en gewestelijke eerstaanwezende officieren van gezondheid van den chef van den geneeskundigen dienst de opdracht hebben ontvangen, om op de meest nauwgezette wijze gegevens te verzamelen omtrent het voorkomen van melaatschheid onder de Europeanen en inlanders van het leger. Men verwacht, dat de cijfers niet zullen medevallen en dat die ziekte niet zulk een heel grote uitzondering zal blijken, als men in den regel wel geneigd is aan te nemen.

Inspectie.
De assistent-resident en de regent van Semarang zijn heden met den ochtendtram uit de stad gegaan om in het district Grogol inspectie te houden.