De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 15 AUGUSTUS 1902
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 15 AUGUSTUS 1902

Semarangsche Velo-Club.


Op de bestuurs-vergadering van bovengenoemde dub van 24 dezer werd besloten om een calicot-bal uit te schrijven op Zaterdag 23 Augustus a. e. des avonds te 9 uur in den schouwburg alhier. In afwijking met hetgeen hieromtrent vroeger werd bepaald, zullen kinderen beneden de 14 jaren en tot het gezin van leden van de S.V.C. behoorende, aan dit feest mogen deelnemen. Ten einde echter de controle aan den ingang van de zaal te vergemakkelijken, worden de ouders beleefd uitgenoodigd om de kinderen onder hun geleide mede te nemen dan wel door een lid der S.V.C. te laten introduceeren. Voor gebak en ververschingen ten behoeve van de dames en kinderen zal worden gezorgd. Heeren leden worden beleefd verzocht het bewijs van lidmaatschap, op aanvragen, aan den ingang van de zaal te vertoonen.