Uw Indisch verhaal, hoorspel of luisterboek op Internet.

http://www.semarang.nl/verhaal/

Gevangenissen 7 (Kol, van H.)

Lees voor met webReader

De gevangenissen in Semarang.
Deel 7.

In een werkloods zag men de meesten met de naaimachine arbeiden.

De gemiddelde dagelijksche sterkte bedroeg in 1901 186, waarvan er vijf overleden. Het aantal gevangenen dat gehuisvest kan worden in de drie genoemde kerkers, bedraagt 340, 600, 250 of 1190, terwijl er gemiddeld 305 aanwczig waren.

Voor jeugdige veroordeelden, zoowel van Europeesche als van Inlandsche afkomst, wordt tot heden nog niets gedaan.

Officieel is haar aantal gering, wellicht ook tengevolge van het feit, dat de rechters ze niet durven veroordeelen, overtuigd dat zij in de gevangenis worden bedorven, en er geen ander middel is om ze in bewaring te nemen.

En toch, aan een stelselmatige, langdurige opvoeding, die het kind onttrekt aan een slechte omgeving, waar het vaak buiten zijn schuld bedorven wordt, is in Indie niet minder behoefte gebleken dan in Nederland, waar deze quaestie door de tegenwoordige Rijksopvoedingsgestichten op bevredigende wijze zal worden opgelost.

De kinderen, ter beschikking van de Regeering gesteld, mogen niet worden gestraft, doch moeten herschapen worden in nuttige leden der maatschappij.

Wie de ontwikkeling van den misdadigen aanleg wil bestrijden, moet aanvangen met het kind, en dit behoeden tegen den ver-derfelijken invloed der Indische gevangenissen, het niet straffen, maar opvoeden!

Landbouwgestichten voor verwaarloosde kinderen hadden reeds lang op het program moeten staan, want ook met onze weeshuizen en andere liefdadigheidsinstellingen zijn wij niet op den goeden weg.

Wel is het Oude Weeshuis te Semarang -- waar zooveel kinderen stierven door malaria en beri-beri - dank zij de door een loterij bijeengebrachte gelden, vervangen door een fraai en nieuw gebouw, doch het stelsel bleef onaangeroerd. Het gouvernement laat er de toekomstige pupillen voor Gombong opvoeden van het achtste 'tot het twaalfde jaar, en gaf /90.000 ineens, terwijl het jaarlijks nog f 312 per pupil verstrekt; x).